Verhuur fotostudio - Algemene voorwaarden

Verhuur fotostudio - Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder van de verhuurder goedkeuring van zijn reservering heeft ontvangen.
  Dit gebeurt telkens opnieuw, bij elke nieuwe reservering, ook al betreft het een terugkerende klant.
 2. Locatie - infrastructuur - contact
  De te huren fotostudio is gelegen in de Alfons De Cockstraat 6 te 2020 Antwerpen in België en huisvest in dezelfde ateliers als De Zilverbeek, gelegen op hetzelfde adres. Het betreft een aparte ruimte die enkel te bereiken is via het vernoemde adres na aanmelding ter plekke en met de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
 3. Huurperiode
  De huurperiode wordt door de huurder aangevraagd en is van kracht na bevestiging door de verhuurder. De minimum duurtijd bedraagt vier (4) uur eventueel te verlengen in tijdsblokken van 4 uur.
 4. Betaling
  De betaling kan via overschrijving of contant gebeuren.
 5. Bevestiging reservatie
  De reservatie is definitief nadat de verhuurder het gehele huurbedrag heeft ontvangen. De huurder verklaart zich akkoord met het feit dat anderen evengoed kunnen reserveren voor dezelfde periode zolang hij/zij zelf de betaling heeft gedaan. Het invullen én doorsturen van een reservatieformulier door de huurder wordt door de verhuurder enkel beschouwd als aanvraag.
 6. Annuleren van de huurperiode
  De annulatie van een huurperiode wordt enkel en alleen terugbetaald indien ze wordt gemeld binnen de periode tot 14 kalenderdagen voor de dag van de reservatie. Hiervan wordt in geen enkel geval afgeweken. In vernoemd geval zal het gehele huurbedrag door de verhuurder worden terugbetaald aan de huurder. De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor het niet kunnen plaatsvinden van het effectieve gebruik van de studio door de huurder. Aan fotografen wordt uitdrukkelijk aangeraden om hun klanten de betaling van de huur te laten doen. Indien de huurder de studio niet gebruikt voor de volledige afgesproken duurtijd van de huurperiode zal het verschil niet worden terugbetaald door de verhuurder.
 7. Waarborg
  Bij aanvang van de huurperiode zal de huurder 200€ in contant geld aan de verhuurder bezorgen. Deze waarborg wordt door de verhuurder aan de huurder terugbetaald na het gezamenlijk nazicht van het pand plus het aanwezige materiaal én in het geval niks ontbreekt én er geen beschadigingen zijn vastgesteld. Indien toch beschadigingen worden vastgesteld of er zaken ontbreken, wordt de waarborg door de verhuurder ingehouden en zal er een kostenbestek worden opgemaakt door een bevoegd expert waarna dit zal overhandigd worden aan de huurder. Het staat de huurder vrij om een tegen expertise te laten uitvoeren. De huurder verklaart zich tevens akkoord met het feit dat herstellingswerken, reparaties aan materiaal of de aanschaf van nieuw materiaal voor zover deze nodig zijn om de continuïteit van de werking van de fotostudio te garanderen, meteen worden uitgevoerd of zullen plaats vinden. Er zal in dat geval niet gewacht worden op het verslag van expertise en eventuele tegen expertise.
 8. Onderhoud
  De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed in goede staat te onderhouden en als een goed huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen en het bij het einde van de overeengekomen huurperiode terug te geven in perfecte staat.
  De huurder moet alle herstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn onmiddellijk en op zijn kosten uitvoeren.
  De huurder is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde goed kunnen voorkomen (bv. sluiten van de deuren, niet afdekken van warmtebronnen, niet met scherpe voorwerpen op de studiovloer krassen, niet roken of vuur maken binnenin het pand noch apparaten gebruiken die werken op basis van een vlam, geen afval in de toiletten gooien, waterkranen sluiten indien niet in gebruik, geen gaten maken in de wanden, enz.).
 9. Aanpassingen aan interieur of infrastructuur
  Het is de huurder verboden het gehuurde goed te veranderen, te verbouwen of te gebruiken voor een ander doeleind dan het maken van foto- en video-opnames zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de verhuurder.
  Kleine werken van louter inwendige schikking vallen niet onder dit verbod (bv. verplaatsen van meubilair of statieven).
  Elke verandering, verbouwing of nieuwe bouw zonder uitzondering, uitgevoerd met of zonder de toestemming van de verhuurder of krachtens gerechtelijke machtiging, wordt van rechtswege en zonder vergoeding eigendom van de verhuurder, die vrij blijft ze te behouden of te doen verdwijnen, zo in de loop als bij het einde van de huur.
 10. Onderverhuring
  Onderverhuring en overdracht van huur zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn verboden. In geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op stilzwijgende toestemming.
 11. Aansprakelijkheid
  De huurder is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur, de faciliteiten en het gebouw. De huurder erkent bij akkoord verklaring van deze Algemene Voorwaarden, ook namens alle andere tijdens de huurperiode aanwezige personen, de aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart de huurder daarmee te beschikken over de benodigde vaardigheden voor het professioneel gebruik van het gehuurde en de omgeving. Voor gebruik van apparatuur dient de huurder deze te controleren op aanwezigheid en beschadigingen. Wanneer iets afwezig is of beschadigd is, wordt dit vooraf gemeld door de huurder. Indien voorafgaand aan de huurperiode hiervan geen melding wordt gedaan, worden na afloop van de huurperiode alle geconstateerde ontbrekende zaken en beschadigingen doorgerekend aan de huurder. Vloeren dienen na gebruik van de ruimte schoongemaakt te worden door de huurder. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de fotostudio geleend of meegenomen worden door de huurder.
 12. Verzekering - Diefstal - Beschadiging
  De huurder verklaart bij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, dat hij in het bezit is van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. De huurder dient beschadigingen en vermissingen 100% te vergoeden, op basis van nieuwwaarde of herstelwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk gemeld aan de politie.
 13. Verlenging van de huurperiode
  Indien de huurder de fotostudio langer nodig heeft dan de gereserveerde periode én de fotostudio is beschikbaar in de uren daaropvolgend, dient de verlenging ter plekke betaald te worden naar het op dat moment geldende tarief. Contante betaling of betaling per bankcontact is mogelijk.
 14. Algemene huisregels

  14.1 De studio mag door de huurder enkel gebruikt worden voor fotografie- of videodoeleinden.

  14.2 De huurder is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn opdracht toegang verleent tot de fotostudio met inbegrip van de algemene delen, parking en tuin voor de fotostudio.

  14.3 Roken en het gebruik van illegale drugs is niet toegestaan in de fotostudio en het hele gebouw waar de fotostudio zich in bevindt.

  14.4 Het is ten stelligste verboden om op het ronde deel van de achterwand te staan. Herstellingen en/of schilderwerken aan de wand zullen dientengevolge volledig aan de huurder worden doorgerekend.

  14.5 Bij geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Wilt u deze studio huren.  RESERVEER